วิชา 010743101 Electric Circuits  


       คะแนนสอบกลางภาค วิชา 010713605 Electrical Power Plant  


       คะแนนสอบกลางภาค วิชา 0107-23108 Electrical Measurements & Instrumentation  


       คะแนนสอบกลางภาค วิชา 0107-43501 Electrical Instruments & Measurements  


       คะแนน วิชา 010723112 Applied Engineering Mathematics I ตอน1  


       คะแนน วิชา 010723112 Applied Engineering Mathematics I ตอน1   ตอน2  


2011 IEE KMUTNB all rights reserved.