• Post
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจาปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →
 • Post
  การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัย

        การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับป.โท และ ป.เอก) สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่อง การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม →

       คะแนน วิชา 173202 POWER ELECTRONICS ตอน1   ตอน2  

       คะแนน วิชา 010613001 Applied Mathematics for Engineers ตอน1  

       วิชา 010723113 Applied Engineering Mathematics II ตอน1   ตอน2  

       010723107 Logic Circuits & Digital System 1InSEกทม.ตอน1   1InSEกทม.ตอน2   2InSEปราจีนฯ 

       010713307 COMPUTER THECHNOLOGY 2R   2RSA  

       การบ้านครั้งที่ 3 วิชา Power Electronics

       การบ้านครั้งที่ 4 วิชา Power Electronics

       การบ้านครั้งที่ 5 วิชา Power Electronics


2011 IEE KMUTNB all rights reserved.