เพิ่มรายการแจ้งซ่อม   

 ชื่อ-สกุล  ความสำคัญ
 วันที่  หมวดหมู่
 เวลา  อาการ
 ส่วนงาน  
 รายละเอียดเพิ่มเติม