Advanced Power electronics and Experiment Laboratory

"power electronics for sustainable energy"

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน

About Us

เป็นเลิศทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เพื่อพลังงานที่ยังยืน

 

Service

ห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สนับสนุนการเรียน การสอน งานบริการวิชาการและงานวิจัย สำหรับนักศึกษาให้เป็นเลิศทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน เพื่อตอบโจทย์ทางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) การออกแบบระบบชาร์ตไรสาย (WPT) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ในส่วนของงานวิจัย APEx Lab มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับขับหลอดแอลอีดี (LED Drive) การออกแบบวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า (Converter) และการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบยั่งยืน

 

 • ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
      (Power Electronics Laboratory)
 • ปฏิบัติการพลังงานทดแทน
      (Renewable Laboratory)
 • ปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า
      (Electrical Instrumentation Laboratory)
 • ปฏิบัติการระบบควบคุมสมองกลฝังตัว
      (Embedded Control Laboratory)

OUR TEAM

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ


รศ.ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ


ผศ.ดร.ไขยนรินทร์ อัครวโรดม

รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการ


ดร.สาธิต มังคลาจารย์

อาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการ


นายสุรัตน์ สุกรรณะ

วิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ

Instrumentation and Electronics Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 8641

© 2019 IEE KMUTNB