ชื่อหลักสูตร
                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
                Master of Engineering Program in Automation Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
                • ชื่อย่อภาษาไทย    : วศ.ม. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ โดยนำความรู้พื้นฐานของนักศึกษามาสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การวิจัย
                   ทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมการวัดคุม
                • เพื่อเพิ่มพูนความรู้และการวิเคราะห์เชิงการแก้ปัญหาให้ตรงตามแนวทางหรือประสบการณ์ที่นักศึกษามีอยู่
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม
                   หรือเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า
 
หลักสูตร
           จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
 
แผน ก แบบ ก 1  
36    หน่วยกิต
 
แผน ก แบบ ก 2
36    หน่วยกิต
           โครงสร้างหลักสูตร
 
แผน ก แบบ ก 1  
 
 
     วิทยานิพนธ์      
36    หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
36    หน่วยกิต
 
แผน ก แบบ ก2
 
 
     หมวดวิชาบังคับ   
36    หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับร่วม
 3    หน่วยกิต
 
          วิทยานิพนธ์
12    หน่วยกิต
 
     หมวดวิชาเลือก    
21    หน่วยกิต
 
วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์
6    หน่วยกิต
 
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
9    หน่วยกิต
 
วิชาเลือกทั่วไป
6    หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
36    หน่วยกิต
 
ชื่อหลักสูตร
                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
                Bachelor of Engineering Program in Instrumentation System Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด )
                • ชื่อย่อภาษาไทย  :  วศ.บ. ( วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด )
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะและความชำนาญทางด้านระบบเครื่องมือวัด
                • เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านระบบเครื่องมือวัด
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างเครื่องมือวัด ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม
 
หลักสูตร
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ
106   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
66   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาเฉพาสาขา
40   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
17   หน่วยกิต
 
          วิชาเืลือก
23   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
6   หน่วยกิต
 
รวมทั้งหมด
142   หน่วยกิต
 
 
ชื่อหลักสูตร
                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
                Bachelor of Engineering Program in Instrumentation System Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด )
                • ชื่อย่อภาษาไทย  :  วศ.บ. ( วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด )
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะและความชำนาญทางด้านระบบเครื่องมือวัด
                • เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านระบบเครื่องมือวัด
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาวิชา ช่างเครื่องมือวัด ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม
 
หลักสูตร
 
หมวดวิชาเฉพาะ
18   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ
88   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
49   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาเฉพาสาขา
39   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
17   หน่วยกิต
 
          วิชาเืลือก
22   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
6   หน่วยกิต
 
รวมทั้งหมด
112   หน่วยกิต
 
 
ชื่อหลักสูตร
                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
                Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical and Energy Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน)
                • ชื่อย่อภาษาไทย   : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                • ผลิตวิศวกรที่มีองค์ความรู้ มีทักษะปฏิบัติ และความชำนาญทางด้านไฟฟ้าอุสาหกรรมและพลังงาน
                • ผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านไฟฟ้า อุตสาหกรรมและพลังงาน
                • ผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คริตศาสตร์ จากสถาบันที่กระทรวงศึกาาธิการรับรอง หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัฒฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
 
หลักสูตร
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30   หน่วยกิต
 
      กลุ่มวิชาภาษา
15   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
6   หน่วยกิต
 
          วิชาเลือก
9   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
7   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6   หน่วยกิต
 
           วิชาบังคับ
3   หน่วยกิต
 
           วิชาเลือก
3   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพลศึกษา
2   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ
108   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
30   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
50   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
41   หน่วยกิต
 
          วิชาเลือก
9   หน่วยกิต
 
     โครงการปกติ
 
 
          วิชาโครงงานพิเศษ
7   หน่วยกิต
 
     โครงการสหกิจศึกษา
 
 
          วิชาสหกิจศึกษา
7   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี
6   หน่วยกิต
 
รวมทั้งหมด
144   หน่วยกิต 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม