1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ตามที่สถานันฯ กำหนด (22 หน่วยกิต) ได้หรือไม่

คำตอบ ได้ แต่นักศึกษาจะต้องดำเนินการเขียนคำร้องทัวไป พร้องระบุเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเกินเกณฑ์ (22 หน่วยกิต) และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา , สำเนาเอกสารการลงทะเบียน(ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว) เพื่อให้ภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป

2. หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีใน เทอมก่อนหน้าที่แผนการศึกษาของภาควิชาฯ กำหนดไว้ สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ นักศึกษาสามารถทำได้แต่นักศึกษาจะต้องดำเนินการตรวจสอบว่ารายวิชาดังกล่าว มีรายวิชาบังคับก่อนหรือไม่ หากมรนักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับก่อน จึงสามารถลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวได้

3. นักศึกษาต้องการลงรายวิชาอื่นๆ (ที่ภาควิชาไม่ได้ขอเปิด) ของนอกคณะ สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ ทำได้ โดยขอให้นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไป และระบุเหตุผลของการลงทะเบียน ชื่อ และรหัวรายวิชา และคณะฯ ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน พร้อมกับการลงนามในการยินยอมให้ลงทะเบียนเรียนของผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ในเอกสารคำร้องดังกล่าวโดยส่งให้กับภาควิชาฯ เพื่อเสนอต่อให้คณะ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาคำร้องดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษาฯ เพื่อจะได้ทันในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

4. การลงทะเบียนเรียนในวิชาบังคับก่อนรายวิชาต่อเนื่อง สามารถลงเรียนพร้อมกันได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้

5. การลงทะเบียนเรียนล่าช้า / เพิ่มรายวิชาล่าช้า / ถอนรายวิชาล่าช้า ต้องทำอย่างไร

คำตอบ นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป และระบุเหตุผลในการดำเนินการดังกล่าวที่ล่าช้า เสนอกับภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

6. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 17 หน่วยกิตได้หรือไม่(ในกรณีเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์)

คำตอบ ได้ แต่นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป พร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจน และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา และสำเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ได้ลงไปแล้ว เพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป

7. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่ำสุด /สูงสุด ได้กี่หน่วยกิต

คำตอบ ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนได้ 9-22 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาปกติ)ลงทะเบียน ได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาวิทยาทัณฑ์)ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

8. นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่มล่าช้า / เปลี่ยนตอนล่าช้า กรณีพิเศษ สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร

คำตอบ ได้ โดยนักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถดำเนิน การ ได้ทันตามระยะเวลาให้ชัดเจน และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษาและสำเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ได้ ลงไปแล้ว เพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณาตามความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป

ระเบียบมหาวิทยาลัย
 ประเภทความผิดวินัย(ปี55)
 ลักษณะโทษความผิดวินัยนักศึกษากรณีการดื่มสุราของมึนเมาหรือมั่วสุมสิ่งเสพติดและสูบบุหรี่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและกรณีนักศึกษาดื่มสุราของมึนเมาและก่อการทะเลาะวิวาท(ปี55)
 ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554
 ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
 กำหนดการแต่งกายของนักศึกษา
 กำหนดโทษการดื่มสุราและก่อการทะเลาะวิวาท
 การกำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา
 ห้ามนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน
ระเบียบภาควิชาฯ
 ระเบียบข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
แผนปฏิบัติการ 2557      
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
คู่มือการทำปริญญานิพนธ์ ปรับปรุงใหม่ 2557 หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณ ปาณิสรา ปุกสันเทียะ