รศ.ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม
Assoc.Prof. Jirasak     Chanwutitum, D.Eng.
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
Home Page

 

   
ดร.นที  ทองอุ่น
Dr.Natee     Thong-un
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
Home Page

 

   
ผศ.สุจินต์ วัฒนพิทักษ์พงศ์
Asst.Prof.Suchin     Wattanapitacpong
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร
Home Page

 

   
อ.วงศกร วงศาโรจน์
Mr.Wongsakorn     Wongsaroge
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Home Page

 

   
อ.วิทยา กุดแถลง
Mr.Wittaya     Koodtalang
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ
Home Page

 

   
ผศ.ดร.ไชยนรินทร์ อัครวโรดม
Asst.Prof.Dr.Chainarin     Ekkaravarodome, Ph.D.
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
Home Page

 

   
อ.ศุภฤกษ์     จันทร์ศุภเสน
Mr.Suparoek     Junsupasen
Home Page

 

   
ผศ.สุวัฒน์     รอดผล
Asst.Prof.Suwat     Rodpon
Home Page

 

   
รศ.สุมาลี     อุณหวณิชย์
Assoc.Prof.Sumalee     Unhavanich
Home Page

 

   
ผศ.ดร.กฤษณ์     อ่างแก้ว
Asst.Prof.Dr. Krit     Angkeaw, D.Eng.
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
Home Page

 

   
ผศ.ศวุฒ     บุศยอังกูร
Asst.Prof.Swut     Boozaya-angool
Home Page

 

   
อ.สุรชัย     จันทร์ฉาย
Mr.Surachai     Chunchay
Home Page

 

   
ผศ.โยทกา     ชมภูศรี
Asst.Prof.Yotaka     Chompusri
Home Page

 

   
ผศ.ดร.เชิดพงษ์    ดีเลิศไพบูลย์
Asst. Prof. Dr. Chirdpong Deelertpaiboon
Home Page

 

 

   
อ.ทักษิณ     แสงสุวรรณ
Thaksin     Sangsuwan
Home Page

 

   
อ.สาธิต     มังคลาจารย์
Mr.Satit     Mangkalajarn
Home Page