วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่บางปะอิน