เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชา กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในภาควิชากับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร พาเยี่ยมชมสาธิตเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ