การเดินทาง สามารถมากับรถประจำทาง สาย32,33, 64, 90,97,117,175,203,ปอ. 32ปอ. 97,ปอ. 203
และ ปอ.543 หรือ รถตู้โดยสารปรับอากาศวิ่งระหว่างมจพ.-เซ็นทรัลลาดพร้าว
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตั้งอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 89 ชั้น 8
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 8641