หมายเลข 8. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 
โทร. +66 37 217-300
แฟกซ์ +66 37 217-333