พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและพลังงาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์      
 ทำงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม      
 บริการทางวิชาการแก่สังคม      
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
มุ่งมั่นพัฒนาคนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำได้ รู้จักใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนรากฐานของการพึ่งพาตนเอง
 กลยุทธ์ภาควิชา (พ.ศ. 2553 - 2554)    
 กลยุทธ์ภาควิชา (พ.ศ. 2555 - 2559)
แผนปฏิบัติการ 2557      
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์      
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานบริการวิชาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการ 2556
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานบริการวิชาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 2556รอบ 12 เดือน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5
แผนปฏิบัติการ 2555
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานบริการวิชาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 2555รอบ 12 เดือน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานบริการวิชาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม