รศ.ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

 

   
ผศ.ดร.นที  ทองอุ่น
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

 

   
อ.วิทยา กุดแถลง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

 

   
ผศ.สุวัฒน์ รอดผล
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร

 

   
ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

   
ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์ศุภเสน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา