ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Student Outcome : SO) ของหลักสูตร IEE  INSE และ MAUE (2563)
 
     1. ความสามารถในการระบุปัญหาสร้างความสัมพันธ์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยทำการประยุกต์ใช้หลักการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
     2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างคำตอบที่ตรงกับความต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้าน สาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
 
     3. ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
 
     4. ความสามารถในการคำนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมและทำการตัดสินใจบนพื้นฐานการคำนึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคมศาสตร์
 
     5. ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้นำ ในการสร้างเป้าหมาย การวางแผนงาน ทำงานได้ทันตามกำหนดและสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
 
     6. ความสามารถในการพัฒนาและดำเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลและใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล
 
     7 .ความสามารถในการคำนึงถึงการหาความรู้ใหม่ หาแนวทางในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้

 

 

        
ชื่อหลักสูตร
                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
                Master of Engineering Program in Automation Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
                • ชื่อย่อภาษาไทย    : วศ.ม. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
                1. มีความรู้ในศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ หรือนำความรู้ที่มีไปประกอบอาชีพของตนเองได้
                2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการทำโครงการวิจัยด้านระบบอัตโนมัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
                3. เข้าใจบริบทของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ และพร้อมที่จะสื่อถึงผลดีผลเสียให้กับสังคมได้รับทราบอย่างมีเหตุและผล
                4. เป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อตนเอง ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม      มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะให้เกียรติผู้อื่น รู้จักกาลเทศะ และมีความเสียสละ
                5. สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้ศัพท์ทางเทคนิคที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการนำเสนอต่อหน้า การนำเสนอผ่านเทคโนโลยีสื่อสังคมต่าง ๆ
                6. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่สามารถบริหารจัดการเวลา ข้อขัดแย้ง วางแผนการดำเนินงาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทำงานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุมหรือเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า
 
หลักสูตร
           จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
 
แผน ก แบบ ก 1  
36    หน่วยกิต
 
แผน ก แบบ ก 2
36    หน่วยกิต
           โครงสร้างหลักสูตร
 
แผน ก แบบ ก 1  
 
 
     วิทยานิพนธ์      
36    หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
36    หน่วยกิต
 
แผน ก แบบ ก2
 
 
     หมวดวิชาบังคับ   
36    หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับร่วม
 3    หน่วยกิต
 
          วิทยานิพนธ์
12    หน่วยกิต
 
     หมวดวิชาเลือก    
21    หน่วยกิต
 
วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์
6    หน่วยกิต
 
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
9    หน่วยกิต
 
วิชาเลือกทั่วไป
6    หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
36    หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
รหัสและชื่อหลักสูตร
                ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
                ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Instrumentation System Engineering
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย       : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
                • ชื่อย่อภาษาไทย        : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
                • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Engineering (Instrumentation System Engineering)
                • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    : B.Eng. (Instrumentation System Engineering)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะทางช่าง พร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมในระดับที่สูงขึ้น
                2. เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม
                3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พึ่งของสังคม
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  หรือ
                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือวัด  คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาเครื่องมือวัด  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                4. หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
142   หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30   หน่วยกิต
 
     ก. กลุ่มวิชาภาษา
15   หน่วยกิต
 
     ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7   หน่วยกิต
 
     ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6   หน่วยกิต
 
     ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ
106   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
42   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
43   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
31   หน่วยกิต
 
          วิชาเืลือก
12   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
6   หน่วยกิต
 
รวมทั้งหมด
142   หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
รหัสและชื่อหลักสูตร
                ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
                ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Instrumentation System Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย       : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
                • ชื่อย่อภาษาไทย        : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
                • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Engineering (Instrumentation System Engineering)
                • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :  B.Eng. (Instrumentation System Engineering)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะและความชำนาญทางด้านระบบเครื่องมือวัด
                • เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านระบบเครื่องมือวัด
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  หรือ
                2.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือวัด  คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                3.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาเครื่องมือวัด  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                4.  หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
111  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15   หน่วยกิต
 
     ก. กลุ่มวิชาภาษา
9   หน่วยกิต
 
     ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3   หน่วยกิต
 
     ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ
90   หน่วยกิต
 
     1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
16   หน่วยกิต
 
     2. กลุ่มวิชาพื้นฐานททางวิศวกรรม
32   หน่วยกิต
 
     3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
42   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
30   หน่วยกิต
 
          วิชาเืลือก
12   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
6   หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

        
ชื่อหลักสูตร
                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
                Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical and Energy Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน)
                • ชื่อย่อภาษาไทย    : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความชานาญ และมีทักษะทางช่าง พร้อมที่จะเรียนรู้การทางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานในระดับที่สูงขึ้น
                • เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พึ่งของสังคม
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  หรือ
                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือวัด  คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาเครื่องมือวัด  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                4. หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 
หลักสูตร
 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
144    หน่วยกิต
           โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
31   หน่วยกิต 
 
     ก. กลุ่มวิชาภาษา
15   หน่วยกิต
 
     ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9   หน่วยกิต
 
     ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3   หน่วยกิต
 
     ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
1    หน่วยกิต
 
     จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ
3   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ
107   หน่วยกิต 
 
     1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
21    หน่วยกิต
 
     2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
 34    หน่วยกิต
 
     3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
45   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
33   หน่วยกิต
 
          วิชาเลือก
12   หน่วยกิต
 
     4 กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา
7    หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี
6    หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
144    หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม