ชื่อหลักสูตร
                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
                Master of Engineering Program in Automation Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
                • ชื่อย่อภาษาไทย    : วศ.ม. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ โดยนำความรู้พื้นฐานของนักศึกษามาสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การวิจัยทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมการวัดคุม
                • เพื่อเพิ่มพูนความรู้และการวิเคราะห์เชิงการแก้ปัญหาให้ตรงตามแนวทางหรือประสบการณ์ที่นักศึกษามีอยู่
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุมหรือเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า
 
หลักสูตร
           จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
 
แผน ก แบบ ก 1  
36    หน่วยกิต
 
แผน ก แบบ ก 2
36    หน่วยกิต
           โครงสร้างหลักสูตร
 
แผน ก แบบ ก 1  
 
 
     วิทยานิพนธ์      
36    หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
36    หน่วยกิต
 
แผน ก แบบ ก2
 
 
     หมวดวิชาบังคับ   
36    หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับร่วม
 3    หน่วยกิต
 
          วิทยานิพนธ์
12    หน่วยกิต
 
     หมวดวิชาเลือก    
21    หน่วยกิต
 
วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์
6    หน่วยกิต
 
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
9    หน่วยกิต
 
วิชาเลือกทั่วไป
6    หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
36    หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
รหัสและชื่อหลักสูตร
                ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
                ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Instrumentation System Engineering
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย       : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
                • ชื่อย่อภาษาไทย        : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
                • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Engineering (Instrumentation System Engineering)
                • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    : B.Eng. (Instrumentation System Engineering)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะทางช่าง พร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมในระดับที่สูงขึ้น
                2. เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม
                3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พึ่งของสังคม
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  หรือ
                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือวัด  คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาเครื่องมือวัด  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                4. หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
142   หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30   หน่วยกิต
 
     ก. กลุ่มวิชาภาษา
15   หน่วยกิต
 
     ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7   หน่วยกิต
 
     ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6   หน่วยกิต
 
     ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ
106   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
42   หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
43   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
31   หน่วยกิต
 
          วิชาเืลือก
12   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
6   หน่วยกิต
 
รวมทั้งหมด
142   หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
รหัสและชื่อหลักสูตร
                ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
                ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Instrumentation System Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย       : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
                • ชื่อย่อภาษาไทย        : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
                • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Engineering (Instrumentation System Engineering)
                • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :  B.Eng. (Instrumentation System Engineering)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะและความชำนาญทางด้านระบบเครื่องมือวัด
                • เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านระบบเครื่องมือวัด
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  หรือ
                2.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือวัด  คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                3.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาเครื่องมือวัด  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                4.  หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
111  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15   หน่วยกิต
 
     ก. กลุ่มวิชาภาษา
9   หน่วยกิต
 
     ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3   หน่วยกิต
 
     ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ
90   หน่วยกิต
 
     1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
16   หน่วยกิต
 
     2. กลุ่มวิชาพื้นฐานททางวิศวกรรม
32   หน่วยกิต
 
     3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
42   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
30   หน่วยกิต
 
          วิชาเืลือก
12   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
6   หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

        
ชื่อหลักสูตร
                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
                Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical and Energy Engineering
 
ชื่อปริญญา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน)
                • ชื่อย่อภาษาไทย    : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความชานาญ และมีทักษะทางช่าง พร้อมที่จะเรียนรู้การทางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานในระดับที่สูงขึ้น
                • เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
                • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พึ่งของสังคม
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
                1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  หรือ
                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือวัด  คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาเครื่องมือวัด  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
                4. หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 
หลักสูตร
 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
144    หน่วยกิต
           โครงสร้างหลักสูตร
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
31   หน่วยกิต 
 
     ก. กลุ่มวิชาภาษา
15   หน่วยกิต
 
     ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9   หน่วยกิต
 
     ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3   หน่วยกิต
 
     ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
1    หน่วยกิต
 
     จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ
3   หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ
107   หน่วยกิต 
 
     1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
21    หน่วยกิต
 
     2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
 34    หน่วยกิต
 
     3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
45   หน่วยกิต
 
          วิชาบังคับ
33   หน่วยกิต
 
          วิชาเลือก
12   หน่วยกิต
 
     4 กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา
7    หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี
6    หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
144    หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม