แผนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์      
 
 วิชา 010741101 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานเบื้องต้น
 วิชา 010743605 โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
 วิชา 010723603 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลังไฟฟ้า
 วิชา 010723501 การวัดและทดสอบทางไฟฟ้า
 วิชา 172601 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 วิชา 173502 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines)
 วิชา 010743501 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
 วิชา 010723108 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
 วิชา 010713605 โรงจักรต้นกําลังไฟฟ้า
 
แผนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 วิชา 010735901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ตามที่สถานันฯ กำหนด (22 หน่วยกิต) ได้หรือไม่

คำตอบ ได้ แต่นักศึกษาจะต้องดำเนินการเขียนคำร้องทัวไป พร้องระบุเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเกินเกณฑ์ (22 หน่วยกิต) และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา , สำเนาเอกสารการลงทะเบียน(ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว) เพื่อให้ภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป

2. หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีใน เทอมก่อนหน้าที่แผนการศึกษาของภาควิชาฯ กำหนดไว้ สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ นักศึกษาสามารถทำได้แต่นักศึกษาจะต้องดำเนินการตรวจสอบว่ารายวิชาดังกล่าว มีรายวิชาบังคับก่อนหรือไม่ หากมรนักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับก่อน จึงสามารถลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวได้

3. นักศึกษาต้องการลงรายวิชาอื่นๆ (ที่ภาควิชาไม่ได้ขอเปิด) ของนอกคณะ สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ ทำได้ โดยขอให้นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไป และระบุเหตุผลของการลงทะเบียน ชื่อ และรหัวรายวิชา และคณะฯ ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน พร้อมกับการลงนามในการยินยอมให้ลงทะเบียนเรียนของผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ในเอกสารคำร้องดังกล่าวโดยส่งให้กับภาควิชาฯ เพื่อเสนอต่อให้คณะ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาคำร้องดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษาฯ เพื่อจะได้ทันในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

4. การลงทะเบียนเรียนในวิชาบังคับก่อนรายวิชาต่อเนื่อง สามารถลงเรียนพร้อมกันได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้

5. การลงทะเบียนเรียนล่าช้า / เพิ่มรายวิชาล่าช้า / ถอนรายวิชาล่าช้า ต้องทำอย่างไร

คำตอบ นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป และระบุเหตุผลในการดำเนินการดังกล่าวที่ล่าช้า เสนอกับภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

6. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 17 หน่วยกิตได้หรือไม่(ในกรณีเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์)

คำตอบ ได้ แต่นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป พร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจน และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา และสำเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ได้ลงไปแล้ว เพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป

7. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่ำสุด /สูงสุด ได้กี่หน่วยกิต

คำตอบ ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนได้ 9-22 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาปกติ)ลงทะเบียน ได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาวิทยาทัณฑ์)ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

8. นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่มล่าช้า / เปลี่ยนตอนล่าช้า กรณีพิเศษ สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร

คำตอบ ได้ โดยนักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถดำเนิน การ ได้ทันตามระยะเวลาให้ชัดเจน และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษาและสำเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ได้ ลงไปแล้ว เพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณาตามความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป

ระเบียบมหาวิทยาลัย
 ประเภทความผิดวินัย(ปี55)
 ลักษณะโทษความผิดวินัยนักศึกษากรณีการดื่มสุราของมึนเมาหรือมั่วสุมสิ่งเสพติดและสูบบุหรี่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและกรณีนักศึกษาดื่มสุราของมึนเมาและก่อการทะเลาะวิวาท(ปี55)
 ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554
 ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
 กำหนดการแต่งกายของนักศึกษา
 กำหนดโทษการดื่มสุราและก่อการทะเลาะวิวาท
 การกำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา
 ห้ามนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน
ระเบียบภาควิชาฯ
 ระเบียบข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
แผนปฏิบัติการ 2557      
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์