รศ.ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม
Assoc.Prof.Dr.Jirasak     Chanwutitum, D.Eng.
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
Home Page

 

   
ผศ.ดร.วิทยา กุดแถลง
Asst.Prof.Wittaya     Koodtalang
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
Home Page
 

 

   
 
ผศ.ดร.นที  ทองอุ่น
Asst.Prof.Dr.Natee     Thong-Un
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

 

Home Page

 

   
ผศ.สุวัฒน์     รอดผล
Asst.Prof.Suwat     Rodpon
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร
Home Page

 

 

   
ผศ.ดร.สาธิต     มังคลาจารย์
Asst.Prof.Dr.Satit  Mangkalajan
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
Home Page

     

   
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์     จันทร์ศุภเสน
Asst.Prof.Dr.Suparoek     Junsupasen
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Home Page

 

   
รศ.ดร.กฤษณ์     อ่างแก้ว
Assoc.Prof.Dr. Krit     Angkeaw, D.Eng.
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
Home Page

 

   
ผศ.ศวุฒ     บุศยอังกูร
Asst.Prof.Swut     Boozaya-angool
Home Page

 

   
อ.สุรชัย     จันทร์ฉาย
Mr.Surachai     Chunchay
Home Page

 

   
ผศ.ดร.โยทกา     ชมภูศรี
Asst.Prof.Dr. Yotaka     Chompusri
Home Page

 

   
ผศ.ดร.เชิดพงษ์    ดีเลิศไพบูลย์
Asst. Prof. Dr. Chirdpong Deelertpaiboon
Home Page

 

   
ผศ.ดร.ไชยนรินทร์ อัครวโรดม
Asst.Prof.Dr.Chainarin     Ekkaravarodome, Ph.D.
Home Page

 

   
ผศ.ดร.ทักษิณ     แสงสุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Thaksin     Sangsuwan
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Home Page

 

 

 

   
อ.วงศกร วงศาโรจน์
Mr.Wongsakorn     Wongsaroge
Home Page

 

     
อาจารย์นพดล พัดชื่น
Mr.Noppadol     Pudchuen
 
Home Page

 

 

 

     
ดร.จิรพันธุ์ อินเทียม
Dr.Jiraphan     Inthiam 
Home Page

 

 

 

     
ดร.อิสราภรณ์ อมรสวัสดิ์วัฒนา
Dr.Issaraporn     Amornsawatwattana 
Home Page