น.ส.มานีสงค์     ปฐมวิริยะวงค์
Miss.Maneesong     Patomviriyavong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

 

   
น.ส.ปาณิสรา     ปุกสันเทียะ
Miss. Panisara     Puksanthia
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

 

   
นางสุพัตรา     ดวงหิรัญ
Mrs.Supatar     Dounghirun
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   
น.ส.รัศมี     ประวันนา
Miss.Rassamee     Prawanna
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

   
นายสุรัตน์     สุกรรณะ
Mr.Surat     Sukanna
ช่างเทคนิค

 

   
นายอลงกรณ์     หาญรินทร์
Mr.Alongkon     Hanrinth
ช่างไฟฟ้า

 

 

   
นายอังคาร     คุ้มชู
Mr.Aungkarn     Kumchoo
ช่างเทคนิค