ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์

Asst.Prof.Dr.Chirdpong  Deelertpaiboon

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.วงศกร วงศาโรจน์

Asst.Prof.Dr.Wongsakorn  Wongsaroj

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

รศ.ดร.นที ทองอุ่น

ASSOC.PROF.DR.NATEE  THONG-UN

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สาธิต มังคลาจารย์

Asst.Prof.Dr.Satit  Mangkalajarn

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์ศุภเสน

Asst.Prof.Dr.Suparoek  Junsupasen

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.อิสราภรณ์ อมรสวัสดิ์วัฒนา

Asst.Prof.Dr.Issaraporn Amornsawatwattana

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา