ห้องปฏิบัติการการวัด เครื่องมือวัดและตัวขับเคลื่อน

Measurement and Instrumentation Laboratory (MIL)

            ห้องปฏิบัติการนี้ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีการวัด เครื่องมือวัดและตัวขับเคลื่อน ได้แก่ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (Sensor and transducer) เครื่องมือวัดอุตสาหรรม (Industrial instrument) ระบบขับเคลื่อนด้วยลม (Pneumatic actuator system) และ วาล์วควบคุม (Control valve) เป็นต้น ความรู้และทักษะของผู้เรียนและผู้วิจัยได้รับจากห้องปฏิบัติการนี้สามารถนำไปต่อยอดกับงาน Process automation, Factory automation, Building automation และอื่นๆ

Facilities

ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (Experimental apparatus of sensor and transducer)

        เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานเซนเซอร์วัดความดัน อุณหภูมิ ระดับของไหล อัตราการไหล พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์  เซนเซอร์แสง  อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์  เซนเซอร์วัดน้ำหนัก และเซนเซอร์วัดระยะ รวมไปถึงเครื่องมือวัดเกรดอุตสาหกรรมจริง

ชุดปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนด้วยลม (Experimental apparatus of pneumatic actuator system)

        เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบเคลื่อนด้วยลม ที่ประกอบด้วย Pneumatic switch Pneumatic valve Pneumatic cylinder Electro-pneumatic valve และ Pneumatic processing system

ชุดปฏิบัติการวาล์วควบคุม (Experimental apparatus of control valve)

            เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวาล์วควบคุมได้แก่ Linear control valve Rotary control valve Pneumatic and motorized actuator Positioner and control valve tuning bench testing for control valve

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (Experimental apparatus of Electrical motor drive)

          เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบกลับทางหมุน การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบ สตาร์-เดลต้า

ชุดปฏิบัติการการวัดอัตราการไหล (Flow measurement apparatus)

          เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการวัดอัตราการไหล ได้แก่ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Coriolis mass flow meter Ultrasonic flow meter Electromagnetic flowmeter Differential Pressure flowmeter ซึ่งครอบคลุม Installation Parameter setting และ Loop testing

ชุดปฏิบัติการการวัดระดับของเหลว (Liquid level measurement apparatus)

            เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดระดับของเหลว ได้แก่ Non-contact radar transmitter Capacitive transmitter Differential pressure transmitter Hydrostatic transmitter Vibrating folk switch floating switch ซึ่งครอบคลุม Installation Parameter setting และ Loop testing

รายวิชาที่ใช้ทำการเรียนการสอน
  • 010723230 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม (Industrial Sensor and Transducer)
  • 010723234 การวัดและควบคุมกระบวนการ (Instrumentation and Process Control)
  • 010723010 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพื้นฐาน (Fundamental Instrumentation Laboratory )
  • 010723235 การออกแบบกระบวนการอัตโนมัติและระบบวัดคุมนิรภัย (Process Automation Design and Safety Instrument System)
Contact Person​

Assist. Prof. Dr. Wongsakorn Wongsaroj

Supervisor

Phone: 084-235-6417
Email: wongsakorn.w@eng.kmutnb.ac.th

Jirayut Hansot

Technical support

Phone: 037-217-300
Email: jirayut.h@eng.kmutnb.ac.th

Contact us

Measurement and Instrumentation Laboratory (MIL)
Engineering Experimental Building
Department of Instrumentation and Electronics Engineering
Faculty of Engineering,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi Campus, 129 Moo 6, Noenhom, Muang, Prachinburi 25230 Thailand.

อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวืศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ประเทศไทย