ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Electrical and Electronics Laboratory (EEL)

      ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติเพื่อฝึกทักษะงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ภาคสนามของระบบการวัดและควบคุมอัตโนมัติเช่น 1. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสโดยอ้างอิงการปฏิบัติงานเข้าสายตามมาตรฐาน Japanese Industrial Standard (JIS) 2. การปฎิบัติงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรแปลงสัญญาณ 4 – 20 mA และวงจร Instrumentation Amplifier 3. การปฏิบัติงานใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Oscilloscope และ Digital Multimeter 4. การปฏิบัติงานวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ และ 5. การปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

รายวิชาที่ใช้ทำการเรียนการสอน
  • 010723010 Fundamental Instrumentation Laboratory

  • 010723001 Electrical and Electronics Laboratory

  • 010723016 Microcontroller and Digital Circuit Laboratory

Contact Person​

Assist. Prof. Dr. Wongsakorn Wongsaroj

Supervisor

Phone: 084-235-6417
Email: wongsakorn.w@eng.kmutnb.ac.th

Jirayut Hansot

Technical support

Phone: 037-217-300
Email: jirayut.h@eng.kmutnb.ac.th

Contact us

Lab Information
Electrical and Electronics Laboratory (EEL)
Experimental Building for Instrumentation Engineering and research
Department of Instrumentation and Electronics Engineering
Faculty of Engineering,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi Campus, 129 Moo 6, Noenhom, Muang, Prachinburi 25230 Thailand.

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือวัดและบริการวิจัย
ภาควิชาวืศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ประเทศไทย