ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Laboratory (CaL)

        ห้องปฏิบัติการนี้ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือวัดและบริการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน (Pressure instrument calibration) การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature instrument calibration) การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow meter calibration) และ การสอบทดสอบตัวแปลงสัญญาณ (Transmitter and signal conditioning testing) เป็นต้น ความรู้และทักษะของผู้เรียนและผู้วิจัยได้รับจากห้องปฏิบัติการนี้สามารถนำไปต่อยอดกับงาน Process automation, Factory automation และอื่นๆ

Facilities

ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน (Pressure instrument calibration)

          เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน อุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นเกรดอุตสาหกรรมโดยทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วย Pressure hand pump Standard pressure gauge Pressure calibrator และ Precision multimeter อุปกรณ์ในชุดสอบเทียบสามารถรองรับการสอบเทียบในระดับแรงดันสูงสุด 700 Bar

ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature instrument calibration)

          เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นเกรดอุตสาหกรรมโดยทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วย Dry Block Calibrator Standard thermometer Temperature calibrator และ Precision multimeter อุปกรณ์ในชุดสอบเทียบสามารถรองรับการสอบเทียบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิระหว่าง -25°C ถึง 150°C และสามารถ Temperature transmitter หรือ signal conditioning ได้

ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow meter calibration)

        เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหล อุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นเกรดอุตสาหกรรมโดยทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วย Standard flowmeter (Coriolis flowmeter) Standard weighting meter (Load cell) Automatic calibration station และ Automatic certification system อุปกรณ์ในชุดสอบเทียบสามารถสาธิตการสอบเทียบกับ Flowmeter ได้ถึงขนาด 1 นิ้ว หลักการการสอบเทียบได้แก่ Weighing Method และ Master Meter Method

รายวิชาที่ใช้ทำการเรียนการสอน
  • 010723237 การทดสอบและสอบเทียบ (Test and Calibration)
  • 010723234 การวัดและควบคุมกระบวนการ (Instrumentation and Process Control)
Contact Person​

Assist. Prof. Dr. Wongsakorn Wongsaroj

Supervisor

Phone: 084-235-6417
Email: wongsakorn.w@eng.kmutnb.ac.th

Jirayut Hansot

Technical support

Phone: 037-217-300
Email: jirayut.h@eng.kmutnb.ac.th

Contact us

Lab Information
Calibration Laboratory (CaL)
Experimental Building for Instrumentation Engineering and research
Department of Instrumentation and Electronics Engineering
Faculty of Engineering,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi Campus, 129 Moo 6, Noenhom, Muang, Prachinburi 25230 Thailand.

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือวัดและบริการวิจัย
ภาควิชาวืศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ประเทศไทย