ห้องปฏิบัติการกระบวนการอัตโนมัติ (Process Automation Laboratory)

    ห้องปฏิบัติการนี้ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการวัดและการควบคุมตัวแปรแบบอัตโนมัติของกระบวนการหลักที่มักพบเห็นในกระบวนการอัตโนมัติ (Process Automation) ทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี (Oil Refining and Petrochemical) อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper Industry) ระบบควบคุมไอน้ำและระบบโรงผลิตไฟฟ้า (Boiler Controls and Power Plant Systems) โรงน้ำตาล (Sugar Plant) เป็นต้น โดยอุปกรณ์การวัดที่สามารถพบเจอได้บ่อย ๆ ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ระดับ (Level) อัตราการไหล (Flow Rate) ความดัน (Pressure) อุณหภูมิ (Temperature) เป็นต้น โดยเครื่องมือวัดและระบบควบคุมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนี้เป็นชนิดที่ใช้งานอยู่จริงในกระบวนการทางอุตสาหกรรม (Process Industrial Field Instrument) ตัวควบคุมที่ใช้ ได้แก่ ตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) ตัวควบคุมประเภท PLC (Programmable Logic Controller) และระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (Distributed Control System :DCS) ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

Facilities

ชุดทดลองการวัดควบคุมอัตราการไหลและควบคุมระดับ

      เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและควบคุมอัตราการไหล การวัดและควบคุมควบคุมระดับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหล ได้แก่ มิเตอร์วัดการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Flow Meter) วอร์เท็คโฟลว์มิเตอร์ (Vortex Flow Meter) ดิฟเฟอร์เรนเชี่ยล เพรสเชอร์ โฟลว์มิเตอร์ (Differential Pressure Flow meter) โรตามิเตอร์ (rotameter) การวัดระดับโดยใช้ ดิฟเฟอร์เรนเชี่ยลเพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ (Differential Pressure Transmitter) ชุดทดลองสามารถเลือกตัวควบคุมได้ โดยการควบคุมหน้างานผ่านตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) หรือการควบคุมระยะไกลผ่านระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (Distributed Control System :DCS)

      เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการควบคุมแบบต่าง ๆ เช่น การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control) การควบคุมแบบคาสเคส (Cascade Control) การควบคุมแบบป้อนล่วงหน้า (Feedforward Control) การควบคุมอัตราส่วน (Ratio Control) รวมถึง PID Tuning

ชุดทดลองการวัดควบคุมความดัน

        เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและควบคุมความดันในถัง อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดัน ได้แก่ เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ (Pressure Transmitter) อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของอากาศ ได้แก่ ดิฟเฟอร์เรนเชี่ยลเพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ (Differential Pressure Transmitter) ชุดทดลองสามารถเลือกตัวควบคุมได้ โดยการควบคุมหน้างานผ่านตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) หรือการควบคุมระยะไกลผ่านระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (Distributed Control System :DCS)

        เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการควบคุมแบบต่าง ๆ เช่น การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control) การควบคุมแบบคาสเคส (Cascade Control) รวมถึง PID Tuning

ชุดปฏิบัติการควบคุมกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน

      เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งกระบวนการประกอบไปด้วย ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น และระบบการควบคุมกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยชุดทดลองสามารถเลือกตัวควบคุมได้ โดยการควบคุมหน้างานผ่านตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) หรือการควบคุมระยะไกลผ่านระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (Distributed Control System :DCS)

      เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการควบคุมแบบต่าง ๆ เช่น การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control) การควบคุมแบบคาสเคส (Cascade Control) การควบคุมแบบป้อนล่วงหน้า (Feedforward Control) การควบคุมอัตราส่วน (Ratio Control) การควบคุมแบบโอเวอไรด์ (Override Control) รวมถึง PID Tuning

ระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (Distributed Control System :DCS)

      เพื่อการเรียนเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (Distributed Control System :DCS) ประกอบไปด้วย 3 ระบบ ได้แก่ Freelance AC800F ของ ABB CENTUM VP ของ Yokogawa และ EcoStruxureTM Foxboro ของ Schneider

รายวิชาที่ใช้ทำการเรียนการสอน
  • 010723018 ปฎิบัติการการวัดและควบคุมกระบวนการ (Instrumentation and Process Control Laboratory)
  • 010723230 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม (Industrial Sensor and Transducer)
  • 010723234 การวัดและควบคุมกระบวนการ (Instrumentation and Process Control)
  • 010723236 ระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (Distributed Control System)
Contact Person​

Asst. Prof. Dr. Thaksin Sangsuwan

Director

Email: thaksin.s@eng.kmutnb.ac.th

Jirayut Hansot

Technical support

Phone: 037-217-300
Email: jirayut.h@eng.kmutnb.ac.th

Contact us

Process Automation Laboratory
Department of Instrumentation and Electronics Engineering
Faculty of Engineering,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi Campus, 129 Moo 6, Noenhom, Muang, Prachinburi 25230 Thailand.

อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวืศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ประเทศไทย