ห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจำลองสถานะการณ์

(Computer Programming and Simulation Laboratory)

            ห้องปฏิบัติการนี้ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจำลองสถานะการณ์มีจุดประสงค์ในการรองรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องวัดและอัตโนมัติทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ C, C++, และ Python ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิศวกร นอกจากนี้แล้วยังถูกใช้เพื่อการเรียนรู้โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติเช่น โปรแกรม LabVIEW สำหรับงานด้านการวัดเสมือนจริง, โปรแกรม MATLAB Simulink สำหรับการจำลองสถานะการณ์การควบคุมกระบวนการแบบพลวัตร, และโปรแกรม Tecnomatix Plant Simulation สำหรับจำลองสายงานการผลิตในระบบโรงงานอัตโนมัติ

รายวิชาที่ใช้ทำการเรียนการสอน
  • 010723018 Instrumentation and Process Control Laboratory
  • 010723007 Computer Programming for Instrumentation Laboratory
  • 010711301 Computer Programming
Contact Person​

Assoc. Prof. Dr. Natee Thong-un

Supervisor

Phone: 037-217-300
Email: natee.t@eng.kmutnb.ac.th

Varinee Buaban

Technical support

Phone: 037-217-300
Email: varinee.b@eng.kmutnb.ac.th

Contact us

Lab Information
Computer Programming and Simulation Laboratory
Engineering Experimental Building
Department of Instrumentation and Electronics Engineering
Faculty of Engineering,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi Campus, 129 Moo 6, Noenhom, Muang, Prachinburi 25230 Thailand.

อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวืศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ประเทศไทย