ห้องปฏิบัติการดำเนินการผลิตและการวางแผนทรัพย์กรขององค์กร

(Manufacturing Execution System and Enterprise Resource Planning Laboratory)

    ห้องปฏิบัติการ Manufacturing Execution System (MES) and Enterprise Resource Planning (ERP) ณ MES and ERP Laboratory ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา 1) ระบบดำเนินการผลิต และ 2) ระบบโรงงานอัตโนมัติ ในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านงานการวัดและอัตโนมัติในสายงาน Factory Automation ให้กับนักศึกษาเพื่อให้เห็นภาพของระบบโรงงานอัตโนมัติสมัยใหม่ (Smart Factory) ที่สอดคล้องกับ Automation Pyramid ตามมาตรฐาน ISA 95 (International Society of Automation) และรบการติดตามค่าการผลิตที่เรียกว่า Digital Twin โดยแบ่งลำดับของการเรียนรู้เป็น

  1. ขั้นการผลิตในระดับ Shopfloor ที่เชื่อมโยงข้อมูลข้อระหว่าง Sensor, Actuator, and robot ไปสู่ตัวควบคุมประเภท PLC (IQ-R) ผ่านการสื่อสารข้อมูลแบบ Fieldbus (CC-Link)
  2. ขั้นการติดตามข้อมูลการผลิตที่ใช้ระบบ SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) ของ ICONIC MC-Works64 โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากขั้น Shopfloor ผ่าน OPC UA
  3. ขั้นระบบดำเนินการผลิตโดยใช้ MES module สำหรับบันทึกสถานะและปะสิทธิภาพรวมการผลิตในระดับ Shop floor เช่นค่า Cycle Time (CT), Takt Time (TT), Overall Equipment Effectiveness (OEE) ประกอบไปด้วย Availability (A), Performance (P), Quality(Q) นอกจากนี้ในชุดทดลองดังกล่าวยังมีโปรแกรม CiRA Core เพื่อรองรับการผลิตที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์
  4. ขั้นวางแผนทรัพยากรองค์กรที่เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก Shopfloor (ฝ่ายผลิต) ไปยังส่วนอื่นๆเช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคงคลัง ฝ่ายการตลาด รวมไปถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ e-Commerce ผ่านระบบ ERP(Odoo)
  5. ขั้นอินเตอร์เนทสำหรับทุกสรรพสิ่ง (IoTs) ในขั้นนี้เป็นการสนับสนุนการเชื่อต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวน์ (Cloud Storage)ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ผู้ติดตามระบบการผลิตสามารถแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมในโรงงานโดยไม่ต้องเข้ามาภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน
รายวิชาที่ใช้ทำการเรียนการสอน
  • 010723333 Manufacturing Execution System
  • 010723331 Factory Automation System
  • 010723332 IoT and SCADA
Contact Person​

Assoc. Prof. Dr. Natee Thong-un

Supervisor

Phone: 037-217-300
Email: natee.t@eng.kmutnb.ac.th

Jirayut Hansot

Technical support

Phone: 037-217-300
Email: jirayut.h@eng.kmutnb.ac.th

Contact us

Manufacturing Execution System (MES) and Enterprise Resource Planning (ERP)
Engineering Experimental Building
Department of Instrumentation and Electronics Engineering
Faculty of Engineering,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi Campus, 129 Moo 6, Noenhom, Muang, Prachinburi 25230 Thailand.

อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวืศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ประเทศไทย