ความเป็นมาของภาควิชา

     ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2522 เป็นภาควิชาแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ประศาสน์ ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤฎีและปฏิบัติ   โดยเน้นแขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารโรงงาน การวางแผนควบคุมงาน การบำรุงรักษาเครื่องจักร   และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ทั้งยังส่งเสริมให้ช่างเทคนิคทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมถึงระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาทางไฟฟ้า      อิเล็กทรอนิกส์      ให้สัมพันธ์กับงานทางอุตสาหกรรม   จึงได้จัดตั้งเป็น ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

     ในปี พ.ศ. 2543 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านเครื่องมือวัด และระบบเครื่องมือวัด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในการพัฒนาออกแบบ และสังเคราะห์อุปกรณ์และระบบเครื่องมือวัด รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

      ในปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  (วศ.ม.)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ โดยนำความรู้พื้นฐานของนักศึกษามาสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การวิจัยทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมการวัดคุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการวิเคราะห์เชิงการแก้ปัญหาให้ตรงตามแนวทางหรือประสบการณ์ที่นักศึกษามีอยู่