ตราประจำมหาวิทยาลัย

logo ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์