พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและพลังงาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม
  • ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
  • ทำงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
  • บริการทางวิชาการแก่สังคม
  • สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
มุ่งมั่นพัฒนาคนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำได้ รู้จักใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนรากฐานของการพึ่งพาตนเอง