หลักสูตรปริญญาตรี

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดการสอนในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (หลักสูตร 4 ปี) 

Bachelor of Engineering Program in Instrumentation and Automation Engineering (4 years program)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (หลักสูตร 3 ปี เทียบโอน)

Bachelor of Engineering Program in Instrumentation and Automation Engineering (3 years program)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปี 2566

Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical and Energy Engineering (4 years program)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปี 2561

Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical and Energy Engineering (4 years program)