ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้
     1 ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
     2 ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 8,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย (ไม่รวมค่าประกัน/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ ฯลฯ)
นักศึกษาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ เกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดได้ตามเอกสารที่แนบ
*โปรดอ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ คำแนะนำการสมัครให้ถี่ถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ผลประโยชน์ของตนเอง*
สมัครผ่านทางออนไลน์ช่องทางเดียวได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/P6YkrNNN6rWYw1Wy7
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยของนศ. เช่น s6301xxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th
หากสมัครเสร็จแล้วจะได้รับสำเนาใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทางอีเมลที่นศ.กรอกไว้ (กรุณากรอกให้ถูกต้อง) โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรแล้ว คณะกรรมการฯ อาจติดต่อกลับมาเพื่อขอสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาเปิดรับสมัครวันที่ 2 – 31 ต.ค. 2566
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ภาควิชาหรือ ทาง inbox งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113
** หมายเหตุ **
1. การกรอกข้อมูล นศ. ต้องกรอกข้อมูลให้ให้ตรงกับความเป็นจริง หากตรวจพบว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิในการให้ทุน รวมถึงดำเนินการทางวินัยนศ.
2. หากนศ. กรอกใบสมัครและกดยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของการสมัครแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขใบสมัครนั้นได้อีก ฉะนั้น นศ. ควรตรวจสอบให้ดีก่อนกดส่งใบสมัคร
***********************
กำหนดการทุนการศึกษา 2/2566 >>