เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
คณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (CEITA) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Process Automation โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นที ทองอุ่น เป็นผู้ให้การต้อนรับและมีการพูดคุยทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี ที่มีการใช้อุปกรณ์ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (Distributed Control System) และเครื่องมือวัดและตัวขับเคลื่อนกระบวนการ (Process Instrumentation) ซึ่งใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมจริง