วันที่ 22 มีนาคม 2567
รองศาสตราจารย์ ดร.นที ทองอุ่น หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (CEITA) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับเชิญจาก ดร.ประชา คำภักดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Process Automation” ให้แก่บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในส่วนของการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Process Automation เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และอัตโนมัติ ที่มีแผนกำลังจะเปิดรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย