24 มีนาคม 2567
การอบรม หลักสูตรการทดสอบวาล์วควบคุม และวาล์วระบายแรงดัน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (CEITA) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี บรรยายโดย ผศ.ดร.วงศกร วงศาโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีวิศวกรและบุคลากรจากบริษัท บริษัท โปรสเปคเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการสอบเทียบ เข้าอบรมในครั้งนี้
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพนักงานบริษัท โปรสเปคเทคโนโลยี รวมถึงแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาเชิงเทคนิค เนื้อหามุ่งเน้นด้านการทดสอบวาล์วควบคุม และวาล์วระบายแรงดันที่มีใช้ในอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากล เช่น API และ ANSI เป็นต้น การอบรมดำเนินทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ