วันที่ 4-5 เมษายน 2567
ภาพบรรยากาศการอบรม
1. หลักสูตรเครื่องมือวัดความดันและการสอบเทียบ
2. หลักสูตรเครื่องมือวัดอุณหภูมิและการสอบเทียบ
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (CEITA) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศกร วงศาโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีวิศวกรและบุคลากรจากบริษัท เอ็นพีเอส อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เข้าอบรมในครั้งนี้
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพนักงานบริษัท เอ็นพีเอส อินดัสเตรียล เซอร์วิส เนื้อหามุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดความดัน และเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น เกจวัด และ ทรานสมิตเตอร์ รวมถึงการสอบเทียบ และการประเมินความไม่แน่นอน ตามมาตรฐานสากล เช่น DKD R 6-1, UKAS M3003 การอบรมดำเนินการทั้งเชิงทฤษฎีและลงปฏิบัติจริงกับเครื่องมือเกรดอุตสาหกรรม