วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ปราจีนบุรี บริษัท Azbil (Thailand) Co., Ltd. ผู้นำด้านเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น จัดอบรมในหลักสูตร Control valve basic Training ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดหลักสูตร 4 ปี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี การอบรมมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการใช้งาน วาล์วควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมกระบวนการ เนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีและปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพวงเพชร์ อยู่บาง Senior Manager คุณวีระชาติ อุบล Sales Manager คุณปิยะพันธุ์ สาธุธรรม Assistant Sales Manager คุณอนุศิษฎ์ พิมลรักษากุล Assistant Sales Manager คุณแตงกวา ขาวผ่อง Sales Engineer คุณณัชชา แป้นทอง Sales Engineer และคุณชญานิน แปงนุจา Sales Engineer เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้