วันที่ 6 มีนาคม 2567
บริษัท Autonomous Solution and Engineering
ให้ความอนุเคราะห์จัดอบรมบรรยายในหัวข้อ Design SCADA HMI Application With Wonderware Intouch ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด หลักสูตร 4 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สนใจในการพัฒนาความรู้ในเรื่องความเข้าใจและหน้าที่ของระบบ SCADA ที่รองรับการเปลียนแปลงของอุตสาหกรรมสมัยใหม่
โดยการฝึกอบรมนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานของการออกแบบระบบ SCADA เช่น
1.การนำเข้าข้อมูลระหว่าง PLC, OPC, และ SCADA (Data Acquisition)
2. การควบคุมกำกับดูแล (Supervisory Control)
3. การจัดการสัญญาณแจ้งเตือน (Alarm management)
4. ฐานข้อมูล (Database)