ข่าวประกาศหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE)
  1. หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ให้นักศึกษาที่เรียนจบ สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง (ใบ กว.)
  2. หลักสูตรนี้มี MOU ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน นักศึกษาที่จบหลักสูตร ไม่ต้องเข้าอบรมกับกระทรวงพลังงาน สามารถไปสอบเพื่อรับใบรับรองให้เป็น “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน สามัญ” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ทันที
ปีนี้ เปิดรับ น้องๆ ม.6 และ ปวช. นะครับ มาได้ทั้งสองสาย ภาควิชารอต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ ปี 2567 นี้