368791438_745713530692637_1447107355540099855_n
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ทางบริษัท Sony Device Technology ได้มอบทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย ประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ เรื่อง ” Probe Station measure microelectronic Circuit”
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ