บรรยากาศการศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้า B.Grimm BIP Power จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567 ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทียบโอน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าได้บรรยายภาพรวมการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมและระบบควบคุมแบบกระจายส่วนที่ใช้ในโรงไฟฟ้า