วันที่ 8 มีนาคม 2567
ภาพบรรยากาศการนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด หลักสูตร 4 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บรรยายให้ความรู้หลักการเบื้องต้นของการผลิตกระดาษ ระบบควบคุมแบบกระจายส่วน และพาเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของโรงเยื่อ โรงผลิตกระดาษ และส่วนงานบรรจุภัณฑ์