ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
จัดอบรมเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอนาคตและการใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานสำหรับโซล่าเซลล์”
     โดย ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรันครเหนือ
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ตึก 88 ห้อง 88-803-4