วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567
ภาควิชาได้พานักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสากรรมและพลังงาน เยี่ยมชมดูงานบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าลำตะคอง ชลภาวัฒนา และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ ลพตำคอง