ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมงานในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 89 ห้อง 403