หลักสูตรปริญญาโท

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดการสอนในระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตร 2 ปี)
Master of Engineering Program in Automation Engineering (2 years program)