หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

Master of Engineering Program in Automation Engineering
 
รหัสและชื่อหลักสูตร
                ภาษาไทย     : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
                ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Automation Engineering
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
                • ชื่อเต็มภาษาไทย       : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
                • ชื่อย่อภาษาไทย        : วศ.ม. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
                • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Master of Engineering (Automation Engineering)
                • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    : M.Eng. (Automation Engineering)
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. มีความรู้ในศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ หรือนำความรู้ที่มีไปประกอบอาชีพของตนเองได้
  2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการทำโครงการวิจัยด้านระบบอัตโนมัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
  3. เข้าใจบริบทของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ และพร้อมที่จะสื่อถึงผลดีผลเสียให้กับสังคมได้รับทราบอย่างมีเหตุและผล
  4. เป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อตนเอง ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะให้เกียรติผู้อื่น รู้จักกาลเทศะ และมีความเสียสละ
  5. สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้ศัพท์ทางเทคนิคที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการนำเสนอต่อหน้า การนำเสนอผ่านเทคโนโลยีสื่อสังคมต่าง ๆ
  6. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่สามารถบริหารจัดการเวลา ข้อขัดแย้ง วางแผนการดำเนินงาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทำงานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุมหรือเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับร่วม
วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกทางคณิตศาสตร์
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกทั่วไป
รวมตลอดหลักสูตร
144   หน่วยกิต
36   หน่วยกิต
36   หน่วยกิต
15   หน่วยกิต
9   หน่วยกิต
36   หน่วยกิต
36   หน่วยกิต
3   หน่วยกิต
15   หน่วยกิต
3   หน่วยกิต
12   หน่วยกิต
21   หน่วยกิต
6   หน่วยกิต
9   หน่วยกิต
9   หน่วยกิต
36   หน่วยกิต