อาจารย์

Asst.Prof.Dr.Chirdpong  Deelertpaiboon

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและ

อิเล็กทรอนิกส์


ชื่อย่อ : CPD

Asst.Prof.Dr.Wongsakorn  Wongsaroj

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและ

อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อย่อ : WOW

Assoc.Prof.Dr.Natee  Thong-Un

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

ชื่อย่อ : NAT

Asst.Prof.Dr.Satit  Mangkalajarn

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย

ชื่อย่อ : SAM

Asst.Prof.Dr.Suparoek  Junsupasen

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา

ชื่อย่อ : SJS

Asst.Prof.Dr.Issaraporn  Amornsawatwattana 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

ชื่อย่อ : IAM

Assoc.Prof.Dr.Krit  Angkeaw

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร

และกิจการพิเศษ

ชื่อย่อ : KIT

Asst.Prof.Dr.Yotaka  Chompusri

ชื่อย่อ : YKC

Assoc.Prof.Dr.Chainarin  Ekkaravarodome

ชื่อย่อ : CEK

Asst.Prof.Dr.Thaksin  Sangsuwan

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชื่อย่อ : TSW

Asst.Prof.Dr.Wittaya  Koodtalang

ผู้ช่วยคณบดีผ่ายส่งเสริมวิชาการ

ชื่อย่อ : WIK

Assistant Professor Noppadol  Pudchuen

ชื่อย่อ : NOP

Dr.Jiraphan  Inthiam

ชื่อย่อ : JIB

Dr.Worrapol Koranuntachai

ชื่อย่อ : WOK

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.มานีสงค์ ปฐมวิริยะวงค์

Miss.Maneesong     Patomviriyavong

ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ชนัญชิดา ปุกสันเทียะ

Miss.Chananchida Puksanthia

ชำนาญงาน

นางสุพัตรา ดวงหิรัญ

Mrs.Supatar     Dounghirun

น.ส.รัศมี ประวันนา

Miss.Rassamee     Prawanna

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายสุรัตน์ สุกรรณะ

Mr.Surat     Sukanna

นายอลงกรณ์ หาญรินทร์

Mr.Alongkon     Hanrinth

ชำนาญงาน

นายอังคาร คุ้มชู

Mr.Aungkarn     Kumchoo

ชำนาญงาน

นายจิรายุทธ หาญโสด

Mr.Jirayut   Hansot